על חשבון הפיקדון

מדיניות האתר

השימוש באתרים השונים ובפלטפורמות השונות של חברת HiGHQ Global  בע"מ ח"פ 515421097 (להלן: "האתר" ו"החברה" בהתאמה), ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים שהם מציעים, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים, שייתכן שיוצגו בפניך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הינך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש באתר. אנו מבקשים להביא לידיעתך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין שבאמצעות רשת האינטרנט ובין שבאמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם פונים כמובן לשני המינים.

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים "היא כל תוכן מילולי  ,(Textual)  חזותי ,(Visual) קולי (Audio) או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

לחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן שיוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. החברה עשויה להציג באתר תכנים נוספים שמקורם ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים, כגון העמודים שמפעילה החברה באתר הרשת החברתית פייסבוק. נבקש להביא לידיעתך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או בכל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם. 

השימוש באתר

הינך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב וכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):

 • הינך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים וחינוכיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין אחרת במפורש;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers ,Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה  או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים כל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ,(AS IS) כך שיהיה אפשר לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה, אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא רק לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה, בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בעקבות כל קישור לתכנים שמקורם באתר וכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם עקב כך.

רישום

לחלק מהשימושים באתר יידרש רישום הכרוך במסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין .ייתכן שבמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים, במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או חלק מהם.

אם נתבקשת למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך.

המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים על אודות שימושך באתר, יישמרו על ידי החברה. אין עליך חובה על פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

השימוש בחלקים שונים של האתר עשוי להיות כרוך בהזנת סיסמה ושם משתמש מזהים (כפי שנמסרו לך על ידי נציגי החברה). החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. 

השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ואישורך את המסמכים המחייבים מעידים על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמה, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת יישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לחברה במהלך ההרשמה. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת, כלליים או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדבר הפרסומת שיישלח אליך מהחברה ו/או מי מטעמה.

החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לחסום את גישתך לאתר כאמור, או לבטל את רישומך אליו, בכל אחד מהמקרים האלה:

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של החברה;
 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

תוכן גולשים באתר

החברה רשאית, אך אינה חייבת, לאפשר לך לתרום ולפרסם מידע ותכנים משלך במסגרת חלק מחלקי האתר, כגון מנגנון מקוון להצגת תגובות גולשים או אפשרות להזנת חיבורים. תכנים כאלה יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים באתר, ובין שעם תכנים מטעמה של החברה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

החברה מעודדת חופש ביטוי וניהול דיון פורה ומפרה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. עם זאת, על מנת לאפשר  שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, החברה רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיערך על ידי החברה באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר ובלא צורך להפעיל שיקול דעת משפטי.

בעת טעינה ופרסום של תכנים באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום או הטעינה (Upload) כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר, או לטעון אליו, את התכנים האלה:

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים ,(Vandals)  יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו גזענות או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או עשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמו. במקרה זה תהיה החברה רשאית גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת או להשתמש בו – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו"ב. החברה אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה.

למעט במקומות שתינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ועשויים גם להיות מוצגים במסגרת פעילויות נוספות של החברה. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (דוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות במידת הזהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים במסגרת האתר. תכנים שנמסרו על ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים

ייתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ולתכנים שונים ברשת. מרבית התכנים שאליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה או מטעמה, והחברה אינה שולטת בהם ואינה מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל, והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר היא חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים בעלי אופי מסחרי

החברה עשויה להציג באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת "חלון ראווה" לאתרי מסחר אלקטרוני), לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאה או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם היא באחריות המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך ובין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או יירכשו באמצעותו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו הם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין שעל ידך ובין שבאמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין וכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

במסירת תכנים לפרסום באתר אתה מקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין שאלקטרונית ובין שמודפסת. רישיון זה ניתן לחברה ללא תמורה כלשהי, לרבות אזכור ("קרדיט"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

אחריות

השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.  החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים או נובעים במישרין או בעקיפין לאתר ולכל תוכן ושירות הכלולים בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם .(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

החברה אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם במסגרת האתר או באמצעותו תהיה היענות, ככל שהיא תאפשר לך לפרסם תכנים כאמור. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים באתר, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל שמתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ותכניו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה ומאגריה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. כמו כן תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו עקב תכנים שמסרת לפרסום במסגרת האתר, או באמצעות האתר, בעקבות קישורים שעשית או כל שימוש שעשית באתר.

שינויים והפסקת פעילות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, והכול בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר תחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר תפרסם החברה הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים בזמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או את כל אחד מהמסמכים המחייבים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלוונטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלוונטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ישראל.

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות החברה לפי המסמכים המחייבים.

פנה אלינו

החברה מקפידה על מילוי הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדםcs@high-q.co.il .

 • המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה כמובן לשני המינים
מתעניינים בקורס ספציפי ? השאירו פרטים ונשוב אליכם
תלמידים ממליצים
למדתי המון! תודה לצוות המדהים של הייקיו
אילה, ראש פינה
בזכות הקורס נפתחו לי אפשרויות תעסוקה מדהימים
גיא, תל אביב
המרצים בקורס זה משהו נדיר אין לי מילים להודות
אורלי, באר שבע
קיבלתי ממש כלים פרקטים לעבודה
שי, רעננה

תפריט נגישות